FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA

EUROAUTO-ZBYT II

38 – 400 Krosno, ul. Krakowska 191A

NIP 684-262-58-44 * REGON 181104644

                                                                                                                                                                                     

KLAUZULA INFORMACYJNA

FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA EUROAUTO-ZBYT II ARKADIUSZ FRUŻYŃSKI

 

   FUH EUOAUTO-ZBYT II informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”):

  1.          Administrator danych osobowych.

FUH EUROAUTO-ZBYT II z siedzibą w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Krakowska 191A jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”).

 

  1.          Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

- w celu realizacji zawartej z Panią/Panem umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

  1.          Prawo do sprzeciwu.

1)         W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2)         Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć pisemny wniosek.

 

  1.          Okres przechowywania danych.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

  1.          Odbiorcy danych.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ZUS, Urząd Skarbowy). Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora, np. firmy prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne. Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

  1.          Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a)             prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)             prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)              prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

d)             prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e)             prawo przenoszenia danych,

f)              prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

 

 

  1.          Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

  

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora